Figyelem!

Egyesületünk figyelemmel kíséri a gyepmesteri telepre bekerülő négylábúakat. Ön is megteheti ha követi Facebook oldalunkat vagy a telep honlapját az alábbi linken:

Hódmezővásárhelyi Városellátó és Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft.

Szociális program

1 % esély

Összefogás

A póráz két végén

Befogadó

 

12. § Az Ávt. a következő 51. §-sal egészül ki:

„51. § E törvény 42/C. § (4) bekezdésének a) pontja tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.”

13. § (1) Az Ávt. 3. § 3. pontjában a „szolgáló, megfelelő engedéllyel rendelkező állandó létesítmény” szövegrész helyébe a „szolgáló állandó létesítmény” szöveg lép.

(2) Az Ávt. 3. § 11. pontjában az „állatsereglet tartására – hatósági engedély alapján – létesítettek” szövegrész helyébe az „állatsereglet tartására létesítettek” szöveg lép.

(3) Az Ávt. 6. § (1) bekezdésében a „sérülést okozni, így különösen” szövegrész helyébe a „sérülést okozni, az állatot károsítani, így különösen” szöveg lép.

(4) Az Ávt. 6. § (2) bekezdésében a „tépésére” szövegrész helyébe a „szedésére” szöveg lép.

(5) Az Ávt. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „építményt vagy földterületet” szövegrész helyébe az „építményt, földterületet vagy egyéb helyet” szöveg lép.

(6) Az Ávt. 7. § (3) bekezdésében a „külön jogszabály alapján” szövegrész helyébe a „jogszerűen” szövegrész lép.

(7) Az Ávt. VIII. Fejezetének címében a „PÉNZÜGYI FEDEZETE, AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG” szövegrész helyébe a „PÉNZÜGYI FEDEZETE, AZ EBNYILVÁNTARTÁS, AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁS, AZ ÁLLATVÉDELMI BÍRSÁG” szöveg lép.

(8) Az Ávt. 43. § (2) bekezdésében az „élelmiszerlánc-felügyeleti szerv” szövegrész helyébe az „állatvédelmi hatóság” szöveg lép.

(9) Az Ávt. 43. § (3) bekezdésében az „élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek” szövegrész helyébe az „állatvédelmi hatóságnak” szöveg lép.

(10) Az Ávt. 45/B. § (1) bekezdésében „az állat egészségét” szövegrész helyébe „az állat vagy ember egészségét” szöveg lép.

(11) Az Ávt. 49. § (4) bekezdés b) pontjában a „nyilvánítás feltételeit, valamint” szövegrész helyébe a „nyilvánítás feltételeit, a veszélyes vagy veszélyesnek nyilvánított állatok adatait nyilvántartó országos adatbázis működési feltételeit, valamint” szöveg lép.

14. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 266. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásában veszélyes eb a hatósági határozatban egyedileg veszélyes ebbé nyilvánított eb.”

15. § Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

16. § E törvény a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének tilalmáról szóló, 2007. december 11-i 1523/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

17. § A törvény tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Adományozás

 

Bankszámlaszám: 10700158-67637539-51100005

Cicások csoportja..

Cicatartók és kedvelők klubja..
Nyilvános csoport 1 870 tag

Facebook

Csatlakozz

Életmentő

Sünmentő

Segítség